933 248 583 scfis@iec.cat

Presentació d’articles

Normes de presentació d’articles

L’acceptació dels articles presentats dependrà no solament de la seva qualitat científica, sinó també de la seva adequació a la línia editorial de la Revista, una publicació dirigida genèricament a persones amb una formació bàsica en física —primer cicle de la llicenciatura en Física o equivalent.

Els articles poden estar escrits en qualsevol processador de textos però agrairíem que s’utilitzés l’estil de Latex2e que oferim i que se seguissin les pautes. Us oferim un exemple d’article.

Les notes a peu de pàgina hauran de ser mínimes. Així mateix, la llista de referències haurà de ser la mínima imprescindible per a aquells lectors que vulguin aprofundir en la matèria de què tracti l’article.

És convenient que les figures siguin lliurades en el suport més definit possible i en arxius separats del text. Els peus de les figures i fotografies s’han de donar en un full a part.

Cal incloure, així mateix, un resum molt breu de l’article, d’un màxim de 70 paraules, que serà reproduït en el sumari, així com la seva traducció a l’anglès. També cal incloure un breu currículum de l’autor.

Pautes d’elaboració d’articles per a la Revista de Física, revista de la Societat Catalana de Física (pdf)