933 248 583 scfis@iec.cat

Estatuts

Estatuts en pdf

Societat Catalana de Física

Estatuts

 

Article 1. Finalitat

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat conrear les ciències físiques, estendre’n llur coneixement a la societat catalana, difondre’n els continguts, fomentar la investigació fonamental i aplicada en tots els camps que hi són compresos, i també publicar els treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

Article 2. Règim jurídic

La Societat Catalana de Física es regeix per aquests Estatuts, (ratificats pel Ple de l’IEC el 18 de gener de 2023), d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’IEC (aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001) i amb els articles del 65 al 72 del Reglament de règim interior de l’Institut (aprovat pel Ple de l’IEC el 8 d’abril de 2002).

Article 3. Domicili social

El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 4. Àmbit d’actuació i llengua pròpia

La Societat Catalana de Física desenvolupa les activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els seus actes i publicacions.

Article 5. Òrgans de govern

L’Assemblea General i la Junta Directiva són els òrgans de govern de la Societat.

Article 6. L’Assemblea General

1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i és formada, amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.
2. L’Assemblea General s’ha de reunir preceptivament una vegada l’any, preferiblement durant el quart trimestre de l’any, per a aprovar el tancament de comptes de l’any abans, elaborar el pressupost de l’any corrent i aprovar la memòria d’activitats del curs anterior i, si escau, renovar els càrrecs de la Junta Directiva.
3. L’Assemblea General pot ser convocada amb caràcter extraordinari pel president de la Societat o a petició d’un mínim del vint-i-cinc per cent dels socis.

Article 7. La Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
2. La Junta Directiva és formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i tants vocals com siguin necessaris, amb un número més gran de cinc.
3. Els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a són quadriennals, renovables una sola vegada, encara que es podran presentar a un altre càrrec. Els vocals, que també són escollits quadriennalment, no tenen limitació temporal. Tots els membres de la junta són escollits per meitats quan pertoca.
4. A les reunions de la Junta Directiva, podran assistir, amb veu però sense vot, les persones encarregades de les activitats de la Societat.

Article 8. Funcions del president o presidenta

Les funcions del president/a són les següents:
a) Dirigir i coordinar les activitats de la Societat.
b) Executar i fer complir els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
c) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències i Tecnologia i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
d) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.
e) Informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció de Ciències i Tecnologia de les activitats i el funcionament de la Societat.

Article 9. Funcions del secretari o secretària

Les funcions del secretari/ària són les següents:
a) Donar fe de tots els actes i acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Notificar al Consell Permanent de l’IEC els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
c) Notificar a l’IEC el programa anual d’activitats.
d) En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció de Ciències i Tecnologia, trametre la memòria anual al secretari general de l’IEC.

Article 10. El delegat o delegada de l’IEC

1. Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció de Ciències i Tecnologia i ratificat pel Ple, actua com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva. És responsable, davant de l’IEC, de la qualitat científica de les publicacions i dels actes públics de la Societat i és un nexe entre l’IEC i la Societat.
2. El delegat és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat.

Article 11. El Comitè de Publicacions

1. La Societat ha de disposar d’un comitè de publicacions (per a ocupar-se de la revista, del web, etc.), format per un director/a de publicacions i els vocals que hom consideri necessaris.
2. Aquest Comitè, amb les consultes que cregui necessàries, vetlla per l’adequació dels treballs presentats i els ha de proposar perquè siguin editats, en el cas que ho consideri convenient, en alguna de les publicacions de la Societat.
3. El director de publicacions és membre nat de la Junta Directiva.

Article 12. Admissió i categories de socis

1. Pot ser admesa com a sòcia qualsevol persona, institució o empresa que estigui interessada a estimular l’avenç de la física a les terres de llengua i cultura catalanes.
2. Hi ha dos tipologies de socis, socis ordinaris i socis col·lectius. Els primers són persones que s’uneixen a la Societat a títol individual i abonen la seva quota. Els socis col·lectius són institucions i/o empreses que també abonen una quota i això dóna dret a gaudir de certs beneficis a elles i als seus membres.
3. Les quotes dels socis ordinaris es fixaran cada any en el pressupost de la Societat i poden ser diferents en funció de algunes particularitats del soci, com per exemple: situació laboral, edat, pertinença a altres associacions o societats científiques amb les que la Societat hagi arribat a algun tipus d’acord.
4. En particular existirà el col·lectiu de socis joves, normalment estudiants de menys de 25 anys o que encara estiguin matriculats en alguna fase dels seus estudis.
5. Les quotes dels socis col·lectius es fixaran cada any en el pressupost de la Societat i es distingeixen tres categories:
centre d’ensenyament no universitari,
universitat i centre de recerca,
empresa o altre col·lectiu.
6. Només els socis ordinaris no estudiants podran participar en les votacions per elegir els càrrecs i la junta directiva de la Societat.

Article 13. Grups de treball, seccions i comissions

La Societat pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a assolir els seus objectius.

Article 14. Recursos de la Societat

Constitueixen recursos de la Societat:
1. Els recursos ordinaris, que són els recursos provinents de l’IEC i de l’import de les quotes dels socis.
2. Els recursos extraordinaris, com ara les subvencions i els donatius concedits per entitats o per particulars, i els béns mobles i immobles de tota classe que, per qualsevol motiu, passin a formar part de la Societat.

Article 15. Dissolució de la Societat

1. La dissolució de la Societat ha de ser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’un terç dels membres de la Societat. L’acord ha de ser pres en una assemblea general extraordinària convocada amb aquesta finalitat, però no té efecte mentre vint membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció de Ciències i Tecnologia, dictaminat favorablement pel Consell
Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.
2. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passen a integrar-se a l’IEC.

Article 16. Reforma dels Estatuts

Aquests Estatuts es poden reformar en una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte. La reforma necessita el vot favorable d’un terç dels membres de la Societat. En cas que la participació en l’assemblea no arribi a aquesta quantitat, la reforma es considerarà aprovada si té el suport unànime de tots els membres de la Junta Directiva i el número de vots favorables es superior al doble dels vots que s’hi oposen. En qualsevol cas, cal que la reforma sigui aprovada posteriorment pel Ple de l’IEC.

Article 17. Entrada en vigor

Aquests Estatuts entren en vigor en el moment de ser dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aprovats per l’Assemblea General de Socis de la Societat Catalana de Física, celebrada el 29 de novembre de 2022