933 248 583 scfis@iec.cat

Estatuts

Estatuts en pdf

 Societat Catalana de Física

Estatuts

Article 1. Finalitat

La Societat Catalana de Física, filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia, té per finalitat conrear les ciències físiques, estendre’n llur coneixement a la societat catalana, difondre’n els continguts, fomentar la investigació fonamental i aplicada en tots els camps que hi són compresos, i també publicar els treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

 

Article 2. Règim jurídic

La Societat Catalana de Física es regeix per aquests Estatuts, ratificats per l’Institut d’Estudis Catalans el [data de ratificació dels estatuts de la Societat Catalana de Física],d’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’IEC (aprovats pel Ple els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001) i amb els articles del 65 al 72 del Reglament de règim interior de l’Institut (aprovat pel Ple de l’IEC el 8 d’abril de 2002).

 

Article 3. Domicili social

El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 4. Àmbit d’actuació i llengua pròpia

La Societat Catalana de Física desenvolupa les activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els seus actes i publicacions.

 

Article 5. Òrgans de govern

L’Assemblea General i la Junta Directiva són els òrgans de govern de la Societat.

 

Article 6. L’Assemblea General

1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la Societat i és formada, amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.

2. L’Assemblea General s’ha de reunir preceptivament una vegada l’any, preferiblement durant el quart trimestre de l’any, per a aprovar el tancament de comptes de l’any abans, elaborar el pressupost de l’any corrent i aprovar la memòria d’activitats del curs anterior i, si escau, renovar els càrrecs de la Junta Directiva.

3. L’Assemblea General pot ser convocada amb caràcter extraordinari pel president de la Societat o a petició d’un mínim del vint-i-cinc per cent dels socis.

 

Article 7. La Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de la Societat, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

2. La Junta Directiva és formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i tants vocals com siguin necessaris.

3. Els càrrecs són quadriennals, renovables una sola vegada, i són escollits per meitats quan pertoca.

 

Article 8. Funcions del president o presidenta

  Les funcions del president/a són les següents:

a)  Dirigir i coordinar les activitats de la Societat.

b)  Executar i fer complir els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

c) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Ciències i Tecnologia i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.

d) Ésser membre de la Comissió de Societats Filials.

e)  Informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la Secció de Ciències i Tecnologia de les activitats i el funcionament de la Societat.

 

Article 9. Funcions del secretari o secretària

  Les funcions del secretari/ària són les següents:

a)   Donar fe de tots els actes i acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)   Notificar al Consell Permanent de l’IEC els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.

c)   Notificar a l’IEC el programa anual d’activitats.

d)  En acabar cada curs, i per mitjà de la Secció de Ciències i Tecnologia, trametre la memòria anual al secretari general de l’IEC.

 

Article 10. El delegat o delegada de l’IEC

1.  Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció de Ciències i Tecnologia i ratificat pel Ple, actua com a delegat de l’IEC prop de la Junta Directiva. És responsable, davant de l’IEC, de la qualitat científica de les publicacions i dels actes públics de la Societat i és un nexe entre l’IEC i la Societat.

2.   El delegat és convocat a les reunions de la Junta Directiva de la Societat.

 

Article 11. El Comitè de Publicacions

1.  La Societat ha de disposar d’un comitè de publicacions (per a ocupar-se de la revista, del web, etc.), format per un director/a de publicacions i els vocals que hom consideri necessaris.

2.  Aquest Comitè, amb les consultes que cregui necessàries, vetlla per l’adequació dels treballs presentats i els ha de proposar perquè siguin editats, en el cas que ho consideri convenient, en alguna de les publicacions de la Societat.

 

Article 12. Admissió i categories de socis

1.   Pot ser admesa com a sòcia qualsevol persona que estigui interessada a estimular l’avenç de la física a les terres de llengua i cultura catalanes.

2.  Hi ha dues categories de socis: els socis ordinaris, que abonen la quota completa, i els socis joves, que tenen menys de vint-i-cinc anys i gaudeixen d’una rebaixa del cinquanta per cent en la quota establerta.

 

Article 13. Grups de treball, seccions i comissions

 La Societat pot organitzar els grups de treball, les seccions i les comissions que cregui convenients per a assolir els seus objectius.

 

Article 14. Recursos de la Societat

 Constitueixen recursos de la Societat:

a)   Els recursos ordinaris, que són els recursos provinents de l’IEC i de l’import de les quotes dels socis.

b)   Els recursos extraordinaris, com ara les subvencions i els donatius concedits per entitats o per particulars, i els béns mobles i immobles de tota classe que, per qualsevol motiu, passin a formar part de la Societat.

 

Article 15. Dissolució de la Societat

1.   La dissolució de la Societat ha de ser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició d’un terç dels membres de la Societat. L’acord ha de ser pres en una assemblea general extraordinària convocada amb aquesta finalitat, però no té efecte mentre vint membres acordin continuar la Societat, i mentre no hagi estat informat i proposat a la Secció de Ciències i Tecnologia, dictaminat favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i aprovat pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

2.   En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de la Societat passen a integrar-se a l’IEC.

 

Article 16. Reforma dels Estatuts

Aquests Estatuts es poden reformar en una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte. Perquè la reforma sigui vàlida, cal que obtingui el vot favorable d’un terç dels membres de la Societat i que sigui aprovada pel Ple de l’IEC.

 

Article 17. Entrada en vigor

Aquests Estatuts entren en vigor en el moment de ser dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Aprovats per l’Assemblea General de la Societat Catalana de Física el 10 d’octubre de 2012