933 248 583 scfis@iec.cat

Estudi d’inserció professional (Barcelona, 2005)

Les oportunitats professionals dels llicenciats i llicenciades en Física han evolucionat molt en el passat immediat, i també s’ha ampliat el tipus de sectors laborals que enrolen físics.

Per tradició, la de físic no és una professió clarament delimitada, com ho és la d’advocat, enginyer o metge. La visió que en tenim des del món acadèmic es podria resumir en què els nostres graduats i graduades són persones entrenades per abordar problemes nous utilitzant tècniques, mètodes i enfocaments innovadors.

Aquest estudi pretén aportar dades que contribueixin al debat que aviat es tornarà a obrir sobre els Objectius de la titulació. Tenir-los clars serà cabdal per al disseny d’un nou pla d’estudis que respongui a la “demanda de la societat”.Almenys ens fornirà dades que ajudin a concretar un concepte tan vague com aquest.

Hem buscat els físics d’una banda d’edats força ampla, de manera que hagin tingut temps d’assentar la seva vida professional. Hem parat un esment especial en aquells que treballen fora de l’àmbit de l’educació, enel tipus de feina que fan, quines habilitats apreses en el seu pas per la universitat els han estat útils i quines no,quin tipus de formació han trobat a faltar i tots aquells altres suggeriments que ens han pogut aportar des de la perspectiva que els dóna la seva experiència laboral.

En el grup de recerca han participat professors implicats en la titulació de Física de les dues universitats catalanes que imparteixen la titulació, juntament amb experts del departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona i de l’Observatori de Graduats de la Universitat Autònoma de Barcelona.