OLIMPÍADA INTERNACIONAL de FÍSICA
FASE CATALANA
Any 2020
Anunci

Benvolgut/da col·lega,

Tal com s´ha fet aquests darrers anys, el proper divendres 15 de febrer es celebraran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona les proves de la fase catalana de l'Olimpíada Internacional de Física, per tal de seleccionar els alumnes d'ensenyament secundari que representaran les universitats de Catalunya en la fase estatal organitzada per la Real Sociedad Española de Física. L'organització de la fase local és a càrrec de la Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Els estudiants que desitgin presentar-se, amb el vistiplau del centre, han de fer la inscripció abans del 14 de febrer de 2019 tot seguint les instruccions que es poden trobar a la URL: http://scfis.iec.cat/olimpiada. La fitxa, degudament emplenada, servirà de justificant de la inscripció i es recollirà el dia de la prova.

Com a regle general, el nombre d'alumnes inscrits per centre està limitat a tres, tot i que excepcionalment s'admetran més inscripcions si el nombre d'alumnes del centre ho justifica. Tanmateix, la tradició seguida en la fase estatal, i recollida en els acords entre la Real Sociedad Española de Física i el Ministerio de Educación y Formación Profesional, fa que no puguin participar més de tres alumnes d'un mateix centre en la fase espanyola. Per aquest motiu demanem als tutors que procurin desanimar la participació d'estudiants amb molt poques possibilitats de ser seleccionats, evitant la seva frustració i facilitant la feina a la comissió. També, per tal de facilitar la participació d'un nombre més gran d'estudiants en aquesta fase, un mateix estudiant només podrà ser seleccionat per la fase espanyola un cop al llarg Batxillerat o Formació Professional de Segon Grau.

El lloc, dia i hora de realització de les proves els podreu trobar a la URL de la Societat Catalana de Física que s'ha indicat més amunt a partir del 15 de gener.

Pel que fa a la prova de la fase local, constarà de 6 problemes i qüestions. Es preveu que la durada sigui d'unes tres hores. Se suposaran coneguts pels alumnes, al nivell dels textos de física del batxillerat, els temes següents: cinemàtica, dinàmica del punt, treball i energia, corrent continu, ones i camps gravitatori. Si es proposés algun exercici sobre un tema no inclòs en aquesta llista es donaria la informació addicional necessària. En aquest sentit, cal recordar que l'objectiu de les proves no és comprovar si els alumnes tenen un nivell mínim de coneixements sobre els diferents temes, sinó la comprensió de les lleis de la física, així com el grau de maduresa i creativitat. Podeu consultar els exercicis proposats els darrers anys en la URL de la Societat Catalana de Física.

Finalment, us volem recordar que els professors tutors dels alumnes seleccionats en les fases local i estatal de l'Olimpíada rebran un certificat acreditatiu que es pot emprar per a sol·licitar els crèdits de promoció docent.

Us preguem que doneu la màxima difusió a aquesta convocatòria i agraïm la vostra col·laboració per endavant.

Ben cordialment,


Comissió Organitzadora de les Olimpíades de Física
a les Universitats de Catalunya


15 de gener de 2019

Baixa el cartell  Baixa la circular
Núria Fuster
933248583
Darrera actualització
15 de gener de 2019
12:28:24
Webmaster
Inici